Байгаль орчин

Байгаль орчин

Байгаль орчны багц хуулиудын хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих, арга хэмжээ авах, хохирол учруулсан тохиолдолд хохирлыг тооцон арилгуулах, байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ,иргэдээс ирсэн байгаль орчинтой холбоотой  өргөдөл гомдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх, байгаль хамгаалагч нарын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна.