Нийгмийн даатгал

Нийгмийн даатгал

Нийгмийн даатгал нь төр, ажил олгогч, иргэн-даатгуулагчийн төлсөн шитгэлээр сан бүрдүүлж, уг сангаас өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, өвчлөх, жирэсний болон амаржсаны чөлөө эдлэх, ажилгүй болоход өөрт нь, тэрчлэн даатгуулагч нас барахд түүний асрамжинд байсан хүмүүст хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр олгох замаар орлогын баталгааг нь хангах нийгэм, эдийн засгийн арга хэмжээ юм.