Улсын бүртгэгч

Улсын бүртгэгч

Иргэний бүртгэлийн 8 үйл ажиллагаа болон бусад бүртгэлийг бүртгэж хөтлөн ажиллах, сумын хэмжээнд иргэний гэр бүлийн бүртгэл хөтөлж мэдээллэх, шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, иргэний үнэмлэх, холбогдох бүртгэлийг хөтөлж хяналт тавьж үйлчилж байна.