Цэцэрлэг

Цэцэрлэг

эцэрлэг нь 1954 онд анх 25 хүүхэд ,3 ажилтантайгаар ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1986 онд өргөжиж , 100 хүүхдийн ортой 14 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж иржээ.1992 оноос яслийн анги нь татан буугдаж 50 хүүхдийн 2 бүлэг ажиллаж байгаад 2011 оны байдлаар Баянгол 3-р багт 2009 онд 25 хүүхдийн, 2008 онд 50 хүүхдийн 2 цэцэрлэг, Үдлэг багт 2010 онд 50 хүүхдийн цэцэрлэг, сумын төвд 2011 онд 100 хүүхдийн цэцэрлэнгийн барилгуудыг ашиглалтад оруулснаар одоо сумын хэмжээнд  5 цэцэрлэг СӨБ олгож байна.

Мөн тус цэцэрлэгт малчдын хүүхэд 58 цагийн сургалтанд 46 зайны сургалтанд 116 хүүхэд тус бүр хамрагдаж байна. Зуны гэр цэцэрлэгийг 2 цэгт ажиллуулж малчдын хүүхдэд СӨБ олгох ажлыг зохион байгуулж байна