• 93313777
  • tov.batsumber@gmail.com
Төсөв
Сум Хөгжүүлэх сангийн төсөв

Сум хөгжүүлэх сангийн 2021 оны Төсөв батлах тухай Батсүмбэр сумын ИТХ-ын тогтоол...

2021-11-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..