• 93313777
 • tov.batsumber@gmail.com
Батсүмбэр сумын Эрүүл мэндийн Төвийн танилцуулга

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

 • Анх 1955 онд байгуулагдсан.
 • 1955-1959 онд бага эмчийн салбар
 • 1960-1989 онд хүний их эмчийн салбар
 • 1990-2013 онд сумын эмнэлэг
 • 2015 оноос сумын Эрүүл мэндийн төв нэртэй болсон.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Сумын хүн амд:

 • Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
 • Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг чанар хүртээмжтэй хүргэх

Менежмент, хүний нөөцийн хөгжил

Нийт эмч мэргэжилтнүүдийн 10.0 %-нь мэргэжлийн зэрэгтэй.

 • Их эмч 5: Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч-1, нүүр амны их эмч 1, хүүхдийн их эмч -1  ерөнхий мэргэжлийн их эмч-2
 • Сувилагч-5 Үүнээс бакалвар -3
 • Эх баригч: 1
 • Багийн эмч -3 /хөдөө багийн тоогоор/ 

Мэргэшсэн НЭМА, лаборант, вакцинатор, статистикч бага эмч, физик эмчилгээний сувилагч нар ажиллаж байна.

 

2021-11-02 14:29:23