• 93313777
  • tov.batsumber@gmail.com
Дараа жилийн төсвийн төсөл
Төсвийн гүйцэтгэл

...

2023-11-08 15:01:46

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн гүйцэтгэл

...

2023-09-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-ын Сумын 2022 оны төсөв батлах тухай тогтоол

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-ын Сумын 2022 оны төсөв батлах тухай тогтоол ...

2021-12-27 17:56:03

Дэлгэрэнгүй..